menu

PROJEKT „AKTYWNI I KREATYWNI”

2017-12-08 15:01:21 (ost. akt: 2018-01-25 09:00:58)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Klub Integracji Społecznej w Szczytnie w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r. będzie realizował projekt „Aktywni i kreatywni” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno – zawodowej oraz zintegrowanie ze społeczeństwem 20 klientów pomocy społecznej z terenu miasta Szczytna zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym poprzez działania Klubu Integracji Społecznej (diagnozę zasobów i deficytów, prace społecznie – użyteczne, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb), będących w wieku aktywności zawodowej.

W ramach kontraktu socjalnego 20 uczestników projektu będzie uczestniczyło w cyklu zajęć w Klubie Integracji Społecznej obejmujący Program Aktywizacja i Integracja (trening kompetencji i umiejętności społecznych, prawne aspekty rynku pracy, prace społecznie-użyteczne) oraz warsztaty edukacji zawodowej.
Beneficjent zaplanował zdobycie kwalifikacji zawodowych w następujących kursach:
„Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” – 5 kobiet i 1 mężczyzna
„Robotnik remontowo – budowlany” dla 5 mężczyzn
”Opiekun osób starszych i chorych” – dla 9 kobiet.
Zaplanowano także:
wyjazdowe warsztaty integracyjne z psychologiem
piknik rodzinny z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca
wyjazdowe warsztaty terapeutyczne na zakończenie projektu połączone z kuligiem
warsztaty z ekonomii „Jak założyć własną działalność”
warsztaty „Techniki kreatywnego myślenia i tworzenia innowacyjnych rozwiązań”
spotkania ze specjalistami ds. uzależnień, przemocy w rodzinie i promocji zdrowia.

W ramach projektu zaplanowano pokrycie kosztów opieki nad dziećmi na czas szkoleń, zasiłki celowe (w ramach kontraktu socjalnego), skierowanie na badania profilaktyczne oraz ubezpieczenie NW.


Biuro projektu znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie przy ul. Boh. Westerplatte 12, 12 – 100 Szczytno, tel./fax. 089 6760923 lub 24/89 6760921 pokój nr 6 i 7