menu

Deklaracja dostępności

2021-02-23 11:29:10 (ost. akt: 2021-02-23 11:41:06)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności serwisu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie:

Miejski Ośrodek Pomocy w Szczytnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP MOPS-u https://mops.bip.um.szczytno.pl/
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych m.in. z poniższych powodów:
·  pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację których administratorzy serwisu nie mają możliwości/prawa,
·  opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
·  opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
·  opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter. W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów.
Oświadczenie sporządzono dnia 23.02.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest: Iwona Chrostowska, e-mail: kisszczytno@wp.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na nr tel. +48 89 676 09 23.
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu.
Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.
Wniosek/żądanie powinno zawierać:
1. dane osoby zgłaszającej żądanie
2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie
3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej
4. sposób kontaktu
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno-prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)


Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie, ul. Boh. Westerplatte 12, 12-100 Szczytno


Budynek usytuowany jest poza centrum miasta, znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno główne od ul. Bohaterów Westerplatte, drugie od placu ogólnodostępnego, stanowiący jednocześnie parking dla pracowników i klientów tut. Ośrodka.
Dostępne dla klientów i pracowników jest wejście główne. Jest ono nie dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy drzwiach wejściowych jest do pokonania jeden stopień. Następnie należy pokonać 9 schodów na wyskoki parter budynku, po obu stronach zamontowane są poręcze. Na zewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych – po prawej stronie zainstalowany został dzwonek dla osób niepełnosprawnych oraz domofon umożliwiający kontakt z pracownikami danej sekcji (pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, Klubu Integracji Społecznej oraz sekretariatu). Ponadto przy drzwiach zamontowano poręcz wspomagającą wejście.

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na podwyższonym parterze budynku. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku w wyznaczonym miejscu.

Toalety na parterze i I piętrze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Szerokość klatki schodowej i korytarza pozwala na poruszanie się na wózku inwalidzkim, celem kontaktu z pracownikiem na parterze.

Na terenie budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obecnie nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.


2. Budynek: Klub „Senior+” w Szczytnie ul. Solidarności 6, 12-100 Szczytno

Lokal mieści się na parterze czteropiętrowego bloku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Odrodzenie” w Szczytnie.

Do pomieszczenia prowadzi jedno główne wejście od strony ul. Solidarności. Po lewej stronie wejścia znajduje się podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich, po prawej jest do pokonania jeden schodek.

Drzwi wejściowe – metalowe posiadają próg w wysokości ok. 3 cm.
W pomieszczeniu znajdują się dwie toalety. Jedna z nich przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

Od strony ul. Lanca i ul. Solidarności znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W pomieszczeniu nie ma pętli indukcyjnych.

Do siedziby Klubu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obecnie nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.